Strona główna » Regulamin

Regulamin

Pay4Play to sklep internetowy, dostępny w domenie pay4play.pl, prowadzony przez Webzi Media Sp. z o.o. ul. Hallera 40,
40-321 Katowice  NIP: 7352856086 z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym sklep@pay4play.pl

Regulamin z dnia 25.05.2018.

1. pay4play.pl. prowadzi sprzedaż drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie pay4play.pl.

2. Klienci mają możliwość korzystania z pay4play.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w pay4play.pl (dalej: „Konto”)

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w pay4play.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: danych osobowy, numeru telefonu, adresu e-mail oraz hasła.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w pay4play.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z pay4play.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Wszystkie produkty dostępne w pay4play.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych pay4play.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT.

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (Firmy Kurierskiej DPD). Klient ponosi koszty dostawy określone przy składaniu zamówienia w zakładce „Sposób dostawy”.

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a pay4play.pl dotycząca zakupu danego produktu w pay4play.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w pay4play.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach pay4play.pl, pay4play.pl może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w pay4play.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności: o Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie punktu odbioru osobistego. W wybranych przypadkach pay4play.pl zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień. o Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym pay4play.pl, zamówienie jest przekazywane do realizacji. o Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez przelewy24.pl wykorzystywany przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP: 7792369887. PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014 Więcej informacji o terminach realizacji zamówienia w pay4play.pl dostępne są w zakładce „Dostawa”.

11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych pay4play.pl, pay4play.pl zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.
12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.

13. Produkt zwracany na gwarancję należy odesłać na adres firmy. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, ponosi kupujący. Do odsyłanego towaru należy dołączyć potwierdzenie, oraz formularz reklamacji dostępny na stronie internetowej sklepu. Dzięki dołączeniu formularza reklamacji rozpatrywanie zgłoszeń przez pay4play.pl odbędzie się sprawnie. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt pay4play.pl. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

14. pay4play.pl. odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza Reklamacyjnego, lub w formie pisemnej na adres sklep@pay4play.pl, na koszt pay4play.pl.

16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że pay4play.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez pay4play.pl nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

17. pay4play.pl rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni pay4play.pl nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi pay4play.pl.

18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.

19. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w pay4play.pl i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres sklep@pay4play.pl w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez pay4play.pl dokonanych przez Klienta zakupów oraz nadaniu indywidualnego numeru takiego zwrotu, które nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu pay4play.pl wskazanego w art. 13, na swój koszt.

20. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu pay4play.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu pay4play.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

21. Podane przez Klientów dane osobowe pay4play.pl zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w pay4play.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania oferty reklamacyjnej.

22. pay4play.pl może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach pay4play.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez pay4play.pl, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w pay4play.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

23. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

24. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez pay4play.pl w ramach pay4play.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

ZAŁĄCZNIK nr 1
Polityka Ochrony Prywatności

1. pay4play.pl przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. pay4play.pl należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W pay4play.pl zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. pay4play.pl sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem pay4play.pl.

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w pay4play.pl.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością pay4play.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach pay4play.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.

5. Klienci mogą przeglądać pay4play.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

6. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w pay4play.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez pay4play.pl informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

8. Rejestrując się w Sklepie, Użytkownik zostanie zobowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu założenia konta Klienta, obsługi i realizacji zamówień. Udostępnienie danych osobowych Użytkownika Usługodawcy jest dobrowolne, ich nie podanie uniemożliwi jednak rejestrację konta. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) o ochronie danych osobowych, w skrócie RODO, osoba, której dane dotyczą posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

9. Administratorem danych osobowych jest firma pay4play, ul. Staromiejska 6 lokal 10d, 40-013 Katowice. Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres Administratora danych: iodo@pay4play.pl z adresu, którego zgoda dotyczy. Dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym (z wyjątkiem płatności za Pośrednictwem PayPal z siedzibą w USA). Ponadto, Użytkownik posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieoznaczony, bądź do momentu odwołania zgody. Odwołanie zgody wiążę się z automatycznym rozwiązaniem wszystkich umów na świadczenie usług zawartych za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Użytkownikiem – właścicielem danych a Usługodawcą. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi, którzy posiadają odpowiednią podstawę prawną. Usługodawca może przekazać dane osobowe Użytkownika tylko za wyraźną zgoda Użytkownika jeśli okaże się, że jest to konieczne w celu prawidłowego wykonania umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu i tylko w zakresie w jakim będzie to niezbędne do realizacji takiej umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez pay4play.pl za zgodą Klientów.

9. W przypadku uzyskania przez pay4play.pl wiadomości o korzystaniu przez Klienta z pay4play.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, pay4play.pl może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

10. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line  za towary nabyte w pay4play.pl, są przekazywane Serwis Cash Bill S A ul. Jana III Sobieskiego 2,  40-082 Katowice, NIP: 6292410801 oraz PayPall Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, NIP: 5252406419. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności  następuje:

a. w celu obsługi (zrealizowania)  płatności za nabyte w pay4play.pl produkty,

b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w pay4play.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.

11. pay4play.pl zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy pay4play.pl zamierzają przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez pay4play.pl danych osobowych innemu niż pay4play.pl administratorowi danych.

12. pay4play.pl zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. pay4play.pl zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa pay4play.pl może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec pay4play.pl lub też gdy pay4play.pl uzyska i utrwali wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w pay4play.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

13. pay4play.pl wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

14. pay4play.pl stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z pay4play.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z pay4play.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl

Zapisz się do naszego Newslettera i zyskaj !

Podaj nam swój adres mailowy, a w zamian otrzymasz kupon rabatowy na zakupy w naszym sklepie o wartości 5%

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany przeze mnie adres e-mail

Minimalna wartość zamówienia o jakiej będzie można zrealizowac kupon rabatowy to: 100,00 zł